Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών Χαρών

Άρθρο 1: Σκοπός του κανονισμού

Σκοπός του παρόντος είναι να καθορίσει το κανονιστικό πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την παροχή ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος για όλους.

Άρθρο 2: Νομοθετικό πλαίσιο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ερείδεται στο κάτωθι νομοθετικό πλαίσιο:

 1. Το άρθρο 79 παρ. 1 περ. δ2 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 2. Την υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/2009), όπως ισχύει
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ. 48165/2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1690/2009)
 4. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ οικ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2029/2014)
 5. Την υπ’ αρίθμ. 27/29-5-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β ́ 931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων»
 6. Την υπ’ αρίθμ. 44/2014 (Α.Π. 30681/7-8-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β ́ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ»
 7. Την υπ’ αρίθμ. 15/2015 (Α.Π.17602/22-5-2015) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ».
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5295/16-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 3: Ορισμός

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος του ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. 

Οι παιδικές χαρές λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση τους.

Άρθρο 4: Αρμόδιο Όργανο του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες χρήσης των υφιστάμενων παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για τη χωροθέτηση, τη σχεδίαση και την οργάνωση των νέων παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 5: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Δύναται να οριστεί με απόφαση του Δημάρχου εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, με καθήκοντα την γενική εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών του Δήμου. Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος έχει την ευθύνη εισήγησης στα συλλογικά όργανα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, κατά τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, οποιουδήποτε θέματος αφορά τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Άρθρο 6: Θέματα χωροθέτησης, οργάνωσης και σχεδίασης των παιδικών χαρών

Όσον αφορά την καταλληλότητα του χώρου λειτουργίας της, κάθε παιδική χαρά στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης θα πρέπει να πληροί, κατ’ ελάχιστον,τα εξής κριτήρια (άρθρο 2 ΥΑ 28492/2009, ως ισχύει):

 • Να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
 • Να μη γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.
 • Να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).
 • Να μην είναι οπτικά απομονωμένη.
 • Να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών.
 • Να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κλπ.).

Για την οργάνωση και τη σχεδίαση κάθε παιδικής χαράς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο τα εξής κριτήρια (άρθρο 3 ΥΑ 28492/2009, ως ισχύει):

 • Είσοδος κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μέτρο. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
 • Περιμετρική περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματος τους, χωρίς να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.
 • Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
 • Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό.
 • Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
 • Βρύση με πόσιμο νερό.
 • Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑμεΑ (ανάλογα με το μέγεθος των Παιδικών Χαρών).
 • Καλάθια απορριμμάτων.
 • Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων
 • Ζώνες πρασίνου
 • Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της Παιδικής Χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
  • Τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών για τις οποίες προορίζεται η Παιδική Χαρά.
  • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του ΟΤΑ.
  • Τις ώρες λειτουργίας της Παιδικής Χαράς.
  • Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
  • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
  • Απαγόρευση εισόδου σε ενήλικες που δε συνοδεύουν παιδιά.
  • Την Κανονιστική Απόφαση που διέπει την λειτουργία της

Άρθρο 7: Θέματα λειτουργίας των παιδικών χαρών

Με απόφαση Δημάρχου ορίζονται υπάλληλοι του Δήμου (μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ως υπεύθυνοι για την λειτουργία των παιδικών χαρών. Ελλείψει προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου, η επίβλεψη λειτουργίας, καθώς και η μέριμνα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης γίνεται από δημότες ή δημοτικούς συμβούλους, που μπορεί να ορίζονται με απόφαση Δημάρχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. θ και ι Ν. 3852/2010, για το σκοπό αυτό. 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α., ως ισχύει, και τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς οφείλει να ενημερώνει τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για κάθε πρόβλημα σχετικά με την λειτουργία της.

Άρθρο 8: Αστυνόμευση λειτουργίας – φύλαξη των Παιδικών Χαρών

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των παιδικών χαρών. Περιοδικοί ελεγχοι πραγματοποιούνται είτε από την Ελληνική Αστυνομία και την Δημοτική αστυνομία είτε από υπαλλήλους του Δήμου (μόνιμους, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) που ορίζονται για το σκοπό αυτό, είτε από εθελοντικές οργανώσεις, κατόπιν συμφωνίας συνεργασίας με τον Δήμο για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμη και με ανάθεση δημόσιας σύμβασης φύλαξης αυτών σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη ελλείψει προσωπικού του Δήμου.

Άρθρο 9: Ωράριο λειτουργίας των παιδικών χαρών

Χειμερινό ωράριο: Καθημερινά 08:30 – 15:00 και 17:30 – 22:00

Θερινό ωράριο: Καθημερινά 08:00 – 15:00 και 18:00 – 22:00

Η χειμερινή περίοδος διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, ενώ η θερινή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη.

Το ωράριο λειτουργίας δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας είναι η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ορισθεί, κατά τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος, με απόφαση Δημάρχου.

Άρθρο 10: Καθαριότητα και ευπρεπισμός των παιδικών χαρών

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι αρμόδιος για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των χώρων, το άδειασμα των κάλαθων απορριμμάτων και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου εντός των παιδικών χαρών. Ο υπεύθυνος λειτουργίας των παιδικών χαρών σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των χώρων οφείλει με κάθε πρόσφορο μέσο να ενεργήσει άμεσα.

Άρθρο 11: Συντήρηση των παιδικών χαρών

Η συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης θα γίνεται σε τρία στάδια:

1ο Στάδιο: Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών είτε το προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό θα τηρούν πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος αφορά την κατάσταση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς, τη κατάσταση του δαπέδου ασφαλείας ή του υλικού πτώσης, την κατάσταση της περίφραξης, το χώρο περιμετρικά από τη παιδική χαρά, την καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού της παιδικής χαράς, την τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και το έδαφος, τυχόν εκτεθειμένες θεμελιώσεις και αιχμηρά άκρα, τμήματα εξοπλισμού που τυχόν λείπουν, τη δομική αρτιότητα και την υπερβολική φθορά κινουμένων η μη τμημάτων, την υδραυλική εγκατάσταση, την εγκατάσταση φωτισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης εξοπλισμού της παιδικής χαράς που κρίνεται ότι δύναται να φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών μεριμνούν με τα συνεργεία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης να τίθεται εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί, προβαίνουν στην κατάλληλη σήμανση και απομόνωση του εξοπλισμού προκειμένω να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στη παιδική χαρά και να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άμεση αντικατάστασή του εάν η επισκευή είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση θα πρέπει τα υπάρχοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως να τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

2ο Στάδιο: Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προβαίνει κάθε μήνα το νωρίτερο (και όχι πάνω από τρίμηνο) σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου. Κατά την διάρκεια του ελέγχου:

 • Ελέγχονται και θεωρούνται τα βιβλία συμβάντων.
 • Ελέγχονται και θεωρούνται τα βιβλία πρωτοκόλλου καθημερινού ελέγχου.
 • Ελέγχονται τα βιβλία κατασκευαστή για κάθε εξοπλισμό αναφορικά για την ορθή τήρηση των οδηγιών του φακέλου περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος του εξοπλισμού και των επί μέρους εξαρτημάτων (κουζινέτων, αρθρωτών τμημάτων).
 • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος των δαπέδων ασφαλείας του υλικού πτώσης, των θεμελιώσεων των οργάνων και της στήριξής τους.
 • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος της κατάστασης του αστικού εξοπλισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών (περίφραξη, ύδρευση, φωτισμός, ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ κλπ).
 • Γίνεται μικρής κλίμακας προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (λίπανση αρθρωτών τμημάτων, βίδωμα τμημάτων του εξοπλισμού που τείνουν να αποκολληθούν και της πάκτωσης του εξοπλισμού).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη του εξοπλισμού που δε δύναται να επισκευαστεί από τα συνεργεία του Δήμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου γίνεται μέριμνα για την απομόνωση του εξοπλισμού με κατάλληλη σήμανση και τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την επισκευή του από ειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.

3ο Στάδιο: Με μέριμνα του Δήμου κάθε εξάμηνο το αργότερο ανατίθεται σε ειδικευμένο συνεργείο η συντήρηση του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, προκειμένου ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών να επανέλθει στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού του Δήμου και υποστελέχωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου και ένεκα της ανάγκης διασφάλισης της καλής λειτουργίας αυτών και της ασφαλούς παραμονής των παιδιών σ’ αυτές δύναται ο Δήμος να αναθέτει την συντήρηση των παιδικών χαρών σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη ορίζοντας συγχρόνος επιβλέποντα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών θα διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 ή ισοδύναμα αυτών τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού.

Άρθρο 12: Τήρηση βιβλίου συμβάντων παιδικών χαρών

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών, είτε το προσωπικό ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό θα τηρούν βιβλίο συμβάντων, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.

Άρθρο 13: Πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας παιδικών χαρών

Με μέριμνα του Δήμου τηρείται φάκελος για κάθε παιδική χαρά που λειτουργεί στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Ο φάκελος αυτός περιέχει στοιχεία αποτύπωσης του χώρου της παιδικής χαράς, διάγραμμα εξοπλισμού, τεχνική έκθεση μηχανικού για τη περιγραφή της παιδικής χαράς, πιστοποιητικό καταλληλότητας από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 11 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. πρωτ. 28492/18.05.2009. 

Σε περίπτωση που υφιστάμενη παιδική χαρά κριθεί μη κατάλληλη από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 28492/2009Υ.Α.ή την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία τότε με μέριμνα του υπευθύνου λειτουργίας της Παιδικής Χαράς, είτε του προσωπικού που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται μέτρα για την άμεση διακοπή λειτουργίας με τη σφράγιση της Παιδικής Χαράς, τοποθετώντας την απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση.

Άρθρο 14: Παραχώρηση χώρων παιδικής χαράς

Απαγορεύεται η παραχώρηση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου παιδικής χαράς ή εξοπλισμού αυτού σε σωματείο, φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδίως απαγορεύεται η παραχώρηση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου παιδικής χαράς ή εξοπλισμού αυτού προοριζόμενων, για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, για την πραγματοποίηση χορών, γλεντιών, συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων,η διοργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης (παιδικά πάρτυ, δεξιώσεις γάμων, αρραβώνων κ.λπ.) χωρίς την προηγούμενη υποβολή έγγραφου αιτήματος προς τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης στο οποίο θα εκτίθεται ο σκοπός της παραχώρησης, η ημέρα και ώρα, ο υπεύθυνος για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, όπως και χωρίς την λήψη έγγραφης αδειοδότησης από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Τυχόν μη λήψη απάντησης υπό του Δήμου σε έγγραφο αίτημα παραχώρησης τρίτου συνιστά σιωπηρή άρνηση και ουδέν δικαίωμα έλκει ο αιτούμενος την παραχώρηση.

Σε περίπτωση λήψης έγγραφης αδειοδότησης από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης ρητώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται, η χρήση μουσικών οργάνων, ηχητικών εγκαταστάσεων που προκαλούν όχληση στους υπόλοιπους χρήστες και παρευρισκόμενους στο χώρο, η τοποθέτηση αντικειμένων και κατασκευών που παρακωλύουν την κοινόχρηστη χρήση του χώρου και του εξοπλισμού, καθώς και η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με αμοιβή σε ψυχαγωγούς (κλόουν, ανιματέρ, ταχυδακτυλουργών κλπ).

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις χρηστών παιδικής χαράς

Κάθε χρήστης (ανήλικα παιδιά και συνοδοί αυτών) των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης οφείλει να:

 • Τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού.
 • Τηρεί το ωράριο λειτουργίας.
 • Μην αφήνει ανοιχτή τη βρύση των Παιδικών Χαρών.
 • Μην προκαλεί φθορές-καταστροφες στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί.
 • Μη φέρει στους χώρους τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, πατίνια, κλπ.), εκτός από μικρά ποδηλατάκια και πατίνια παιδιών έως 6 ετών.
 • Να μην προβαίνει σε χρήση μπάλας εντός του χώρου της παιδικής χαράς (μπάλες μπάσκετ , ποδοσφαίρου, βόλει κλπ).
 • Έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους.
 • Υπακούει στις συστάσεις του υπευθύνου λειτουργίας των Παιδικών Χαρών ή του προσωπικού που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό.
 • Το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών δεν επιτρέπεται.
 • Μην χρησιμοποιεί πάνω από ένα άτομο τη φορά κάθε θέση κούνιας.
 • Μην απορρίπτει σκουπίδια σε χώρους εκτός των δοχείων απορριμμάτων
 • Να μην εισέρχεται στον χώρο της παιδικής χαράς όταν αυτή είναι ασφαλισμένη, υπερπηδώντας την περίφραξη

Άρθρο 16: Επιβολή προστίμων

 1. Για την παράγραφο 1 του άρθρου 15 , πρόστιμο 20 euro στον κηδεμόνα.
 2. Για την παράγραφό 4 του άρθρου 15 , καταβάλλονται τα έξοδα αποκατάστασης των φθορών και πρόστιμο 200 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 3. Για την παράγραφο 5 του άρθρου 15 ,πρόστιμο 20 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 4. Για την παράγραφο 6 του άρθρου 15 ,πρόστιμο 20 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 5. Για την παράγραφο 9 του άρθρου 15 πρόστιμο 50 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική την γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 6. Για την παράγραφο 10 του άρθρου 15 ,πρόστιμο 20 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 7. Για την παράγραφο 11 και 12 του άρθρου 15 πρόστιμο 100 euro στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών χαρών, αναφορικά με την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει το δικαίωμα να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία και την Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας.

Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και της τήρηση των διατάξεων συγκεκριμένης διαδικασίας του κανονισμού είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, ή το προσωπικό που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου . Ο χρήστης στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις στον εντεταλμένο σύμβουλο του άρθρου 5 εντός δέκα (10) ημερών του προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για τη συζήτηση της υπόθεσής του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράλειψη της ενημέρωσής του από τη Διοίκηση επιφέρει την ακυρότητα της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης, στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση είναι ανήλικος, η ευθύνη της αποζημίωσης για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς μεταβιβάζεται στο συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα τη γονική ευθύνη του ανηλίκου.

Άρθρο 17: Τελικές διατάξεις

Κάθε θέμα που θα προκύπτει και θα αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.