Προσωπικά Δεδομένα

Γενικά

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679 ΕΕ), όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εν προκειμένω τον Δήμο, κατάτηλήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένωνόλεςτις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο αυτό.

Με το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνουεπεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού και μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική συλλογής, χρήσης και διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων κατά την χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν γίνεται καμία χρήση ή γνωστοποίησητωνπροσωπικών σας δεδομένων, εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται αναλυτικάπαρακάτω στο κεφάλαιο 5.

Σχετικά με εμάς

 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, έχοντας ως ύψιστη αρχή την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) ΕΕ/2016/679 και συμμορφώνεται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Ο Δήμος προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχε ιπροβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και της ενάσκησης των νομικώς τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων του.

Στα πλαίσια της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεών του, όπως αναλυτικά ρυθμίζονται νομοθετικά και κανονιστικά, ο Δήμος συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να διεκπεραιώσει τα αιτήματά σας, να απαντήσει στα ερωτήματα και τα παράπονά σας και να διευκολύνει την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας. Ως εκ τούτου, ο Δήμος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική ασφαλείας ισχύει μόνο για τη διοικητική δραστηριότητα του Δήμου και την επεξεργασία των δεδομένων, των οποίων τη χρήση παραχωρείτε μέσω την κατάθεσης αιτήσεων και της υποβολής ερωτημάτων ή/και παραπόνων, και σας ενημερώνει σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματάσας ως υποκείμενο των δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας ήγιατηνάσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Λ. Κύπρου 68, Τ.Κ. 164 52, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 213 2018 700

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: KaPa Data Consulting
Email: info@kapaconsulting.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας και σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να εξετάσουμε οποιοδήποτε προβληματισμό ή αίτημά σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συλλογή Δεδομένων και Χρήση

 

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων αφορά στην προσφορά και διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας. Με την χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε στην συλλογή και χρήση πληροφοριών βάσει της Πολιτικής μας για την Προστασίατων προσωπικών δεδομένων.

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που καταθέτετεέντυπηαίτηση για να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ή να κάνετε χρήση των υπηρεσιών τουΔήμου, ή υποβάλετε ερώτημα ή/και παράπονο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ανάλογα με το σκοπό, για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όπως θα αναφέρουμε κατωτέρω, χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα σας, ταοποίαδιακρίνονται ενδεικτικά στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Στοιχεία ταυτότητας σας, όπως το όνομα και το επώνυμο.
  • Οικονομικά Δεδομένα, όπως ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης.
  • Δεδομένα επαφής, όπως το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δεδομένα Εκπαίδευσης και Εργασίας, όπως ο τίτλος σπουδών.
  • Δεδομένα Υγείας, όπως ιατρικές γνωματεύσεις.
  • Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και κυρώσεις, όπως ποινικά μητρώα.
  • Δεδομένα Παιδιών.

Αρχές επεξεργασίας

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και είναι τα τελείως απαραίτητα για τη συμμόρφωσή του σε κάθε έννομη υποχρέωσή του ή την εκπλήρωση των καθηκόντων του, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση της δημόσιας εξουσίας πουτουέχει ανατεθεί.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών) από το Δήμο, διέπεται από τις αρχές που περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Οι υπηρεσίες του Δήμου επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωναμε την ισχύουσα νομοθεσία και με διαφάνεια.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, επιδιώκεται η ενημέρωση του υποκειμένου να γίνεται με τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, με σαφή και απλή διατύπωση («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον Δήμο, δεν υποβάλλονται σεπεραιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

Ο Δήμος συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονταισε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Στόχος των Υπηρεσιών του Δήμου είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαμβάνονταςόλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών παίρνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παίρνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικάμέτρα, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ο Δήμος φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού, ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων («λογοδοσία»).

Κοινοποίηση των Δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν γνωστοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτα μέρη παρά μόνον με γραπτή άδεια σας ή σε περίπτωση επιβολής του νόμου. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνογια τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ήμεοποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος, ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος, τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας ή οι όροι αυτήςτηςσύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης. Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατάτρόποώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Σκοπός Επεξεργασίας

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μεταξύ άλλων σκοπών, για να διαχειριστούμε και να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματά σας, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και τα παράπονά σας και να ικανοποιήσουμε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τηςκάθευπηρεσίας, όπως απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις.

Νομιμότητα Επεξεργασίας

 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση των αιτημάτων και ερωτημάτων σας, καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο, όπως επίσης και γιατί έχουμε έννομη υποχρέωση προς τούτο.

Νομική βάση, λοιπόν, της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και τωνκαθηκόντων μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και ε’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για την δε, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία β’, ζ’ και ι’ του Κανονισμού.

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημαπου είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού και θα τα διατηρούμε στη συνέχεια ασφαλώς αποθηκευμένα και προστατευμένα για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης, καθώς και γιαλόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

Τα Δικαιώματά σας

 

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένωνκαι να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε αζημίως τα δικαιώματά σας αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση, επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.

Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε

Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό, για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, όπως σας έχουμε ήδη εξηγήσει ανωτέρω ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.

Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 5, θα έχετε επίσης τοδικαίωμανα ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, πουχρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας. Επιπρόσθετα, έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένωνσας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδιαΕποπτική Αρχή, ακολουθώντας τον κατωτέρω σύνδεσμο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας


Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτωνσαςπρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Δήμο και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων(DPO). Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ενάσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτενα αναζητήσετε το κατάλληλο έντυπο στον ιστότοπο του Δήμου και να το αποστείλετεστηδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kapaconsulting.gr .

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από ενέργειεςτωνΥπηρεσιών του Δήμου, αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Δήμου στο αίτημα λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προθεσμίαςτου ενός μηνός. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται ενημέρωση για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Ασφάλεια


Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Πρέπει να γνωρίζετε πως καμία πληροφορία που διακινείται δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνοσεόσουςεργαζομένους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα εργασιακά καθήκοντά τους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων


Συχνά ανανεώνουμε την πολιτική μας για το απόρρητο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωναμετο εκάστοτε ισχύν νομικό πλαίσιο.

Σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική Προσωπικών Δεδομένων σε αυτή την σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου για τα Προσωπικά Δεδομένα για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι αλλαγές ισχύουν από την στιγμή που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Δήμου.

Τελικές επισημάνσεις


Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονταιαπό το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίωςνα ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.